Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Samospráva obce

STAROSTA OBCE

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta obe je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Presnú definíciu, kompetencie starostu obce a pod.  upravuje § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200501)

Starosta obce pre volebné obdobie 2018 – 2022:

Vladimír Tejiščák

Vykonáva funkciu od 1.11.2017

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky. 

Obecné zastupiteľstvo zriadi alebo zruší podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Orgány obce pri svojom rozhodovaní nie sú viazané uzneseniami komisií.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Geraltove má 5 poslancov.

Presnú definíciu, kompetencie obecného zastupiteľstva a pod. upravuje § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200501)

Poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022:

Mgr. Radovan Dziak – zástupca starostu

Mária Girmalová

Mária Mešťanová

Peter Papp

František Vasko – náhradník od 18.6.2020

Vladimír Dolhý – vzdal sa mandátu poslanca OZ dňa 8.6.2020

 

Komisia podľa čl. 7 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Peter Papp – predseda

Mária Girmalová

Mgr. Radovan Dziak

 

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Presnú definíciu, kompetencie hlavného kontrolóra obce a pod. upravuje § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200501)

Ing. Slavomír Očipa

Vykonáva funkciu od 28.6.2017